De områden vi verkar i

Vi delar in och konkretiserar våra ambitioner för Umeå i tre verksamhetsområden. Alla områden har sin egen nischade expertkunskap och kompetens men arbetar i nära samarbete med varandra.

Fastighetsutveckling bedriver projekt- och fastighetsutveckling i tidiga skeden av processen, vilket bland annat innebär utredningar, tidiga skisser, exploateringsfrågor, kontakter med kommunen i detalj- och översiktsplanering, förhandlingar och mycket annat som föregår själva byggandet.

Balticgruppen Fastighet ansvarar för den löpande tekniska och ekonomiska förvaltningen samt uthyrning av Balticgruppens hel- och delägda fastighetsbestånd bestående av lokaler, butiker, samhällsfastigheter och bostäder i Umeå. Balticgruppen Fastighet förvaltar även större bestånd på uppdrag av andra fastighetsägare.

Balticgruppen Bygg är ett management- och byggentreprenadföretag som hanterar hela processen från idé till färdigt hus. Inom verksamhetsområdet bedrivs även hyresgästanpassningar samt ny- och ombyggnationer i det hel- och delägda beståndet. Balticgruppen Bygg genomför även projekt till externa uppdragsgivare.

Övriga verksamheter

Miljöteknikbolaget Envix AB är ett dotterbolag till Balticgruppen Bygg. De arbetar främst med inventeringar och saneringar av förorenad mark- och vattenmiljöer. Envix kunder finns inom den privata och offentliga sektorn; exempelvis staten, kommuner, fastighetsägare samt gruv- och entreprenadbolag.