Vi bygger fler bostäder

Campus X Bostäder i Umeå AB bygger fler bostäder på Tvistevägen.

(Information in English down below.)

Vi hoppas att ni har förståelse för det arbete som pågår på området och den byggnation som genomförs! Lägenheterna/husen byggs i etapper. Mer information hittar ni nedan.

Information om vad som händer på byggarbetsplatsområdet hittar ni i menyn till vänster.

Etapp 3

Som ni kanske säkert redan känner till har er hyresvärd Campus X Bostäder i Umeå AB planer på att bygga fler hyreslägenheter i ert område. Nu är bygglov godkänt och klart för en etapp 3, vilket betyder att vi inom kort får tillstånd att sätta igång med de markarbeten som krävs. 238 nya lägenheter byggs i områdets nordvästra hörn.

(Klicka på bilden för att göra den större.)

Mark och grundläggningsarbeten startar redan under första veckan i maj 2018. Fram till sommaren kommer det att gå transporter från sidotippen vid grusplanen till arbetsområdet. Vi vill redan nu flagga för begränsad framkomlighet. Inringad yta kommer att vara byggarbetsplatsområde från och med 1 maj och det kommer därför vara förbjudet att vistas i området.

Om allt går enligt plan sker första inflytt 1 maj 2019. Så fort slutbeskedet är klart publiceras lägenheterna för uthyrning via Mina sidor.

Området har varit väldigt uppskattat och vi hoppas att ni fortsatt även kommer att trivas i lägenheten!

Etapp 1 och 2

(Klicka på bilden för att göra den större.)

Etapp 1: Av de 237 lägenheter som etappen 1 innefattar så var 64 av dem färdiga för inflyttning vid månadsskiftet januari/februari 2017. Vid månadsskiftet feb/mars var ytterligare 64 lägenheter inflyttningsklara och sen rullar det på…

Etapp 2: Totalt 302 tillkommande lägenheter. Dessa står klara under våren och sommaren 2018.
________________________________________________________________________________

Information in English: Campus X Bostäder i Umeå AB is building more apartments on Tvistevägen.

We hope that you have an understanding of the work in progress and the construction work that is carried out! The apartments/houses is built in stages. More informationen about that down below.

Information about the work you can find in the menu on the left.

Stage 3

As you probably already know, your landlord Campus X Bostäder i Umeå AB is planning to build more rental apartments in your area. The building permits are now approved and ready for a stage 3, which means that we will soon get permission to get started with the required land work. 238 new apartments are built in the area’s northwestern corner.


(Click on the picture to make it bigger.)

Soil and foundation work will start already in the first week of May 2018. Until summer, transport will take place from the side point at the gravel to the work area. We already want to inform you about the limited accessibility. Enclosed surface will be construction site from 1 May, and it will therefore be forbidden to stay in the area.

If everything goes according to plan, the first will take place in spring 2019.

The area has been very appreciated and we hope you will also enjoy your apartment!

Stage 1 and 2

(Click on the picture to make it bigger.)

Stage 1: Of the 237 apartments that phase 1 includes, 64 where ready for rental at the end of January 2017. At the end of Feb / March the additional 64 apartments are ready for rental, and then it continues…

Stage 2: There will be an additional 302 apartments (in addition to the existing buildings and stage 1). There are available in spring and summer of 2018.