Information 2016-10-12

Under de två kommande veckorna påbörjas montaget av de rektangulära husen vid Tvistevägen 9B som kommer att vara inflyttningsklara i början av 2017.

Montaget sker med en mobilkran som står mitt för husgrunderna för att nå husets alla hörn. Huset kommer att växa med 1-2 våningar per dag och innan onsdagskvällen är det tänkt att alla fyra våningar och taket skall vara monterat på plats.

Volymerna kommer att transporteras in på löpande band längs den röda linjen med specialtransporter (extra bred last). Det är stora och tunga fordon i rörelse och därför kommer vi att stängsla av extra noga och leda runt gång- och cykeltrafiken.

Biltransporter in på området utöver parkeringen är förbjudna under dessa veckor.
Inga obehöriga får passera innanför avgränsningarna med risk för allvarliga skador. Var vänlig att respektera skyltning, stängsel och flaggvakter.

Se bifogad bild vilka gång och cykelvägar till och från bostaden som skall användas (gröna linjer).

Första montaget med start nu på måndag den 17 oktober. Under vecka 42 sker montering vid huset nere vid tvättstugan och vecka 43 monteras huset längs cykelbanan upp.

När volymmontaget är färdigt kommer fasadmontage att ta vid och fortgå fram till inflyttningen. Innan jul kommer det också att växa upp några komplementbyggnader inom det avgränsande området.

Under denna byggperiod kommer en temporär väg in till tvättstugan att iordningställas från väster (används redan av vissa hyresgäster redan idag).

För de kvarvarande grunderna kommer volymmontaget att ske under januari månad – information om detta kommer att ske senare.

(Klicka på bilden för att förstora den.)

________________________________

In English:

During the next two weeks the commencing installation will take place of the rectangular houses at Tvistevägen 9B. These will be ready for occupancy in early 2017.

The installation is done with a mobile crane standing in the middle of the foundations for it to reach the house’s every corner. The house will grow by 1-2 floors per day and before Wednesday night it is thought that all four floors and the roof is in place.

The volumes will be transported into the assembly line along the red line with the special transport (extra wide load). It is large and heavy vehicles in motion and therefore we will fence off the extra care and lead around the pedestrian and bicycle traffic.

Road transport in the area beyond the parking lot is prohibited during these weeks.
No unauthorized persons may pass inside the boundaries with risk of serious injury. Please respect the signage, fences and flag guards.

See image down below which walk and bicycle paths to and from the houses to be used (green lines).

The first installation is starting this Monday October 17th. During week 42 mounting takes place at the house down to the laundry room and week 43 mounted housing along the bike path up.

When the volume of the installation is completed, facade assembly is going to take over and continue until the move. Before Christmas there will also be some complementary buildings constructed within the boundary area.

During this construction period, a temporary way into the laundry to be prepared from the west and is already used by some tenants already).

For the remaining foundations the volume assembly will take place in January – information on this will come later.

(Click on the picture to make it bigger.)