Information 2016-07-01

För er som följer byggnationerna på nära håll kommer här en kort information om vad som pågår.

Sprängningen kommer att fortgå under nästa vecka för att sen ta en veckas paus under vecka 28 (11-15 juli) innan fortsatt sprängning sker vecka 29 och framåt. I början av augusti kommer sprängningen för husen vara klara. Då kommer det dock att behövas sprängas för kulvertar för el, fjärrvärme med mera längs cykelvägarna.

Under veckan som varit har undergrunden för huset närmast tvättstugan börjat ta form. Ytan kommer att färdigställas kommande vecka så att formsättning kan påbörjas efter semestern.

Därefter kommer grundläggningen fortsätta för husen som står närmast cykelbanan. Markarbetena kommer att fortgå under hela semestern.

Som ni säkert har sett sker avverkning mellan parkeringen och Tvistevägen 11. Detta görs för att Umeå Energi kommer att behöva förlägga nytt kablage för el, samt för att vi nyttjar överblivna massor att fylla ut den sänka som finns i området.

Så snart grundplattorna är gjutna kommer taken till de blivande husen tillverkas på plats. De första två husen med 16 kvadrater stora lägenheter kommer att börja monteras under vecka 42 (17-21 oktober) och dessa två hus kommer att stå färdiga under tak inom två veckor. Inflyttningen blir i början på 2017.

Vi tackar för visad hänsyn och hoppas på er förståelse för de arbeten som görs. På sikt kommer området berikas med nya fina hus och fler trevliga studenter från när och fjärran.

Trevlig sommar!

___________________________________

In English:

For those who follow the building work at a close range, here is a brief information about what is going on.

The blasting will continue throughout next week to then take a one week break during week 28 (11-15 July) before continuing blasting takes place in week 29 onwards. In early August, the blastings for the area of the new houses will be completed. Then there will be needed blastings for the conduits for electricity, district heating and more along the bike paths.

During the past week the foundation of the house closest to the laundry house has begun to take shape. The surface will be completed next week so that the formwork can begin after the summer.

Then the foundation will continue to form for the houses closest to the bike path. Ground works will continue throughout the summer.

As you probably have seen there has been some removal of trees between the parking lot and Tvistevägen 11. This is done for Umeå Energi that will have to place new wiring for electricity, and because we need space for leftover lots to fill out the decrease in the area.

As soon as the foundations are in place we will begin to manufacture the roofs for the new houses. The manufacturing will be taken place at the spot. The first two houses (16 squares large apartments) will begin to be installed in week 42 (17-21 October) and these two houses will be completed under roof within two weeks. The first move in will be in early 2017.

We thank you for your shown account and hope for your understanding for the work that has been done and the following work to come. In the long term, the area will be enriched with new fancy houses and more nice students from near and far.

Have a lovley summer!