Information 2016-08-19

Som svampar ur marken…

Området väster om cykelvägen börjar ta form. Inom kommande veckor kommer husgrunderna att gjutas en efter en med start nästa vecka (vecka 34).

Vecka 36 kommer Lindbäcks byggpersonal på plats för att starta med takprefabricering för de kommande husmodulerna. Till den personalen kommer det att anläggas ett arbetsplatsbarackläger. Takmoduler kommer att prefabriceras på parkeringen där det idag ligger krossmassor.

Vecka 42 och 43 monteras de första husen på de rektangulära grunderna. Inför montaget kommer en mobilkran att ställas upp söder om den befintliga tvättstugan. Området spärras av så att ingen går under kranen. Modulerna anländer per lastbil och lyfts direkt från flaket till rätt plats på grunden. När sista modulen är monterad så lyfts taksektionerna på. Varje husmontage tar bara cirka fyra dagar (sen återstår förstås fasadarbeten med mera). Punkthusen monteras preliminärt under vecka 51-52 och vecka 1 2017.

Markentreprenaden fortsätter att tuffa på. Igår torsdag avlossades (förhoppningsvis) sista salvan för de sprängarbeten som har varit nödvändiga för husgrunder och markförlagda ledningar. Nu återstår att förlägga ner all infrastruktur i schakten och runt husen innan husmontagen påbörjas. Därefter kommer grunderna för punkthuset i korsningen och huset närmast Ålidhem samt ett litet pumphus att iordningställas.

Den schakt som är uppgrävda längs cykelvägen kommer så snart alla rör är förlagda att läggas igen så att avspärrningen av cykelvägen kan tas bort (troligtvis första veckan i september).

Gator och Parker på Umeå kommun påbörjar vägarbeten längs cykelvägen vid månadsskiftet augusti/september. Akademileden ska breddas till cirka 5 meter. I samband med breddningen passar man på att förstärka el- och datanätet. Längs deras arbetsområden kommer de att behöva gräva (och eventuellt spränga), men det är inga arbeten som Balticgruppen hanterar.

Breddningen kommer att påbörjas från universitetsområdet och färdigställas upp mot undercentralen. Därefter omgruppera man och fortsätta med breddningen av vägen i andra änden med start från tunneln mot Ålidhem och fortsätta norrut.

Vi förstår att de temporära omläggningarna och avstängningar av vägen är besvärliga, särskilt vid in- och utflyttning, men vi hoppas att ni har förståelse för att detta görs för att minimera risken för personskador.

_______________________________

In English:

Like mushrooms through the ground…

The area west of the bike path begins to take shape. In the upcoming weeks, the foundations had to be cast, one by one, starting next week (week 34).

During week 36 Lindbäcks construction personnel will be on site to start with the constructions for the roofs for future housing modules. Workplace barracks will be built for the staff. Roof modules will be constructed in the parking lot where today is the area for crushing loads.

During week 42 and 43 the first houses on the rectangular bases will be mounted. Prior to the assembly a mobile crane to be set up south of the existing laundry room. The area is cordoned off so no one goes under the tap. The modules arrive by truck and lifted directly from the platform to the right place on the ground. When the last module is mounted the roof sections are lifted up on the module. Each mount only takes about four days (the remaining work will be facade work, etc.). Point houses assembled provisionally during week 51-52 and week 1, 2017.

The ground work remains tough on. Yesterday Thursday we fired (hopefully) the last blast, which has been necessary for building foundations and buried pipelines. All that remains is to place all the infrastructure in the shafts and around the houses before the construction of the houses begins. Thereafter, the foundations of the house point of intersection, the house closest to Ålidhem and a small pump house to be prepared.

The trench that is excavated along the bike path will, as soon as all pipes are located, be added back. This means that the blockade of the bike path can be removed (probably the first week of September).

Streets and Parks at Umeå kommun begin road works along the bike path at the end of August / beginning of September. Academy trail will be broadened to about 5 meters. In connection with the widening there will be strengthening on electricity and data network. Along their work they will have to dig (and possibly some blasts), but there are no work Balticgruppen handles.

The expansion will start from the campus and will be completed up to the RTU. Then they regroup and continue with the widening of the road at the other end with the start of the tunnel towards Ålidhem and continue north.

We understand that the temporary diversion area and exclusions of the road is difficult, particularly when people are moving in and out from their apartments, but we hope you understand that this is done to minimize the risk of injury.