Information 2016-09-15

Under kommande veckor kommer genomfarten i området begränsas ytterligare då all infrastruktur under korsningen av cykelbanan behöver knytas ihop. Området kommer att stängslas in och vi ber om försiktighet samt att alla respekterar den temporära omledningen av gångtrafiken förbi gropen och runt undercentralen.

Umeå kommuns, Gator och parker, arbeten att bredda cykelvägen har just påbörjats och kommer att fortgå under september och oktober för de streckningar som visas på bilden.

Breddningen kommer att påbörjas från universitetsområdet och färdigställas upp mot undercentralen. Därefter omgruppera man och fortsätta med breddningen av vägen i andra änden med start från tunneln mot Ålidhem och fortsätta norrut.

(Klicka på bilden för att förstora den.)

_____________________________________

In English:

In the coming weeks, the passage in the area is further limited when all the infrastructure for crossing the bike path needs to be tied together. The area will be fenced in and we ask for caution and that everyone respects the temporary diverting pedestrian traffic past the pit and around the RTU.

Umeå kommun, Streets and parks, works to widen the bike path has just begun and will continue throughout September and October for the dash tions as shown in the picture.

The expansion will start from the campus and completed up to the RTU. Then they regroup and continue with the widening of the road at the other end with the start of the tunnel towards Ålidhem and continue north.

(Click on the picture to make it bigger.)