Information 2016-10-28

Det har väl inte undgått någon att de två första husen nu är monterade inne på området. Lindbäcks Bygg (husleverantören) kommer fortsättningsvis att arbeta måndagar till torsdagar klockan 06:30 – 19:30. (På torsdagarna sluter de vid 14:00-tiden.) Det kommer främst handla om fasadmontage och invändiga arbeten.

För kommande husmontage ska takblock prefabriceras på de gjutna grunderna. Inom arbetsområdet kommer också två förrådsbyggnader att utföras på traditionellt sätt. Det kommer att bli betydligt mindre fordon inne på kvartersområdet framgent till mångas glädje.

Markbyggnationerna (arbetstid klockan 07:00 – 16:00) kommer att koncentreras nere vid grunden mot universitetet samt på det avverkade området mot Ålidhem.

Genomfarten för cykelvägen från Ålidhem kommer att öppnas nästa vecka. I dag beläggs det breddade cykelstråket med asfaltgrus på den södra sidan. Om vädret och temperaturen tillåter så kommer sidan mot Universitetet att beläggas i början av nästa vecka.

Nästa omgång med husmontage för de kvarvarande tre husen är planerat till vecka 1 – 3 2017. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.
__________________________________________________

In English:

You probably haven’t missed that the first two houses now are mounted inside the area. Lindbäcks Bygg (the house supplier) will continue to work Mondays through Thursdays at 6:30 am to 7:30 pm. (On Thursdays they close at 02:00 pm). They will mainly focus on facade assembly and interior work.

For the upcoming house montage there will be prefabricated roof blocks on the cast grounds. Within the work area there will also be two storage buildings to be performed in the traditional way. It will be considerably smaller vehicles inside the block area forward to everyone’s delight.

The ground work (working hours at 7:00 am to 4:00 pm) will be concentrated down at the ground against the university and on the harvested field against Ålidhem.

The passage for the bike path from Ålidhem will be opened next week. Today the bike path will be coated with asphalt gravel on the south side. If the weather and the temperature permits, the area against the university will be coated at the beginning of next week.

The next round of house montage for the remaining three houses are scheduled for week 1 – 3 in 2017. We will provide you with more details on this later.