Information 2016-12-16

Vad händer på Tvistevägen efter nyår?

Förberedande markarbeten pågår just nu för den nya etappen, Etapp 2 enligt ritning nedan. Sprängning kommer att påbörjas i januari (mer information om detta kommer senare). Lägenheterna på Tvistevägen 1C ska besiktas under vecka 2. Separat information skickas till de boende.

Efter nyår kommer de tre kvarvarande punkthusen att monteras (gula områden enligt ritning nedan). Montaget pågår måndag till torsdag under vecka 1-3 mellan klockan 06.00 och 20.00. Kranen monteras upp fredagen innan. Under dessa veckor kommer all genomfartstrafik att stängas av. Ni som bor inom området måste respektera den temporära omledningen av gång-och cykeltrafik för er säkerhet till och från bostaden under dessa veckor.

Nio stycken långtradare (4 meters bredd) kommer att röra sig längs den röda linjen per dag. Avspärrningarna kommer att se olika ut från dag till dag.

OBS! Vecka 3 då sista huset monteras kommer sophuset mot universitetet att vara stängt. Alla sopor får lämnas vid sophuset på parkeringen.

Vi önskar er alla en God Jul och Gott nytt år!

Tack för visad hänsyn!

(Klicka på bilden för att förstora den.)

__________________________________________________

In English:

What happens on Tvistevägen after the New Year?

Preparatory ground work is now underway for the new stage, Etapp 2 on the map below. Blasting will begin in January (more on this later). The apartments at Tvistevägen 1C will be inspected during week 2. Separate information will be sent to the residents.

After the New Year, the three remaining point houses will be mounted (yellow areas on the map below). The installation is in progress Monday through Thursday during the weeks 1, 2 and 3 between the hours 06:00 am and 8:00 pm. The crane is mounted on Friday the week before. During these weeks, all traffic in the area will be switched off. You who live in this area must respect the temporary traffic diversion of walking and bicycling for your safety to and from home during these weeks.

Nine trucks (4 meters wide) will move along the red line per day. The barriers will vary from day to day.

NOTE! Week 3 when the last house is mounted, the garbage house against the university will be closed. All garbage must be left at the garbage house in the parking lot.

We wish you all a Merry Christmas and Happy New Year!

Thank you for your consideration!

(Click on the picture to make it bigger.)