Leverantörer och entreprenörer

Balticgruppen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund. Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag som fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och arbetsgivare.

Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att kunna fullgöra avtal.
  • För att som fastighetsägare och förvaltare kunna tillhandahålla väsentlig information om våra projekt och andra typer av förändringar som sker i våra fastigheter.
  • Ibland behandlar vi mer information om dig som entreprenör. Det kan till exempel vara bilder som tas i samband med projekt. Dessa hanterar vi för att vi har ett berättigat intresse av att dokumentera ett projekt.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

  • Du tillhandahåller oss dem direkt.
  • Från offentliga register, till exempel hitta.se eller från hemsidor.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Dina personuppgifter kan till exempel delas med andra leverantörer eller entreprenörer som deltar i utförandet. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi, om så krävs speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Balticgruppen kommer att behålla dina uppgifter så länge vi har ett ändamål för detta. Exempel sparar vi dessa under själva utförandet och så länge det löper en garantitid och ansvarstid för utförandet. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att tas bort eller anonymiseras.