Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur vi ska agera för att leva upp till Balticgruppens ställningstaganden och värderingar. Den är utformad för att ge vägledning kring hur vi ska agera för att göra rätt, i affärsmässiga relationer och i övriga relationer, samt ger en guidning i potentiellt svåra situationer.

Koden gäller för samtliga medarbetare och representanter för Balticgruppen. Vi ställer även krav på våra samarbetspartners att agera enligt vår uppförandekod.

Vi verkar för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden genom att vi ställer krav på våra leverantören att följa Fastighetsägarnas ”uppförandekod för leverantörer”.

En grundläggande förutsättning för vår verksamhet är att vi agerar i förenlighet med UN Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Det här är de tio principerna

Mänskliga rättigheter

 • Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
 • Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

 • Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
 • Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
 • Princip 5: Avskaffa barnarbete
 • Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

 • Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
 • Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
 • Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

 • Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Läs mer om de tio principerna här (du länkas vidare till UN Global Compact)

Våra värderingar lägger grunden

Balticgruppens värdegrund baseras på att vi är:

 • Handlingskraftiga
 • Engagerade
 • Professionella

Vårt agerande och attityd:

 • Vi är viktiga representanter för Balticgruppen.
 • Vårt agerande mot omgivningen representerar vårt ”ansikte utåt”.

Mot diskriminering och för god arbetsmiljö

Vi ger alla lika förutsättningar till anställning, utbildning, befordran och utveckling inom företaget, oberoende av kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Arbetsglädje och en säker och hälsosam arbetsplats är en framgångsfaktor och prioriteras i vår verksamhet. Omsorgen gäller alla former av arbetsmiljö och inga medarbetare eller

personer som jobbar på uppdrag av oss ska riskera fysisk eller psykisk skada på arbetsplatsen. Ingen form av mobbning/trakasserier eller andra former av diskriminerande beteenden är accepterade. I enlighet med vår arbetsmiljöpolicy driver vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Affärsetiska principer

Alla affärsbeslut fattas utifrån professionell bedömning och vi avstår därför från situationer där personliga intressen kan vara i konflikt med Balticgruppens bästa.

Vi tar avstånd från alla former av korruption och tar inte emot eller erbjuder, utlovar eller lämnar otillbörlig förmån. Likaså avstår vi från handlingar som kan uppfattas som försök till opassande påverkan av beslut. Vi engagerar oss aldrig i ett projekt eller en affär som kan innebära att vi medverkar till korruption. En självklarhet är att vår representation alltid har ett naturligt samband med vår verksamhet. Vi ställer tydliga och rimliga krav på våra affärspartners. Vi förhåller oss till de lagar och regler som handlar om givande och tagande av muta.

Miljöansvar

Våra medarbetare ska ha insikt om miljöns betydelse och verka för att följa internationella och nationella miljömål. Medarbetarna på Balticgruppen ska även bidra med sin kunskap och tillsammans med våra kunder och leverantörer göra val som bidrar till en hållbar utveckling.

Ansvar och efterlevnad

Samtliga medarbetare ska känna till vår uppförandekod. Dialog kring efterlevnad av uppförandekoden sker årligen i samtal mellan medarbetare och chef. Att vi agerar i enlighet med uppförandekoden är grundläggande för förtroendet för Balticgruppen och det är därför avgörande att få kännedom om eventuella överträdelser eller icke-etiskt agerande.