Vår vision

Balticgruppens vision är ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare år 2050. Vi når dit som en framsynt samhällsutvecklare, driven av kärlek till Umeå.

Vår historia vilar på ett starkt engagemang för Umeås utveckling. Under de senaste åren har vi arbetat aktivt med att fördjupa vår analys. Vi vill förstå hur vi som företag kan bidra till stadens framtida tillväxt och samtidigt skapa hållbara förutsättningar för medborgare och företag. Vår analys visar att vi gör vårt största bidrag när vi gör det vi kan bäst: att investera långsiktigt för framtiden genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. Det finns ytterligare en faktor som krävs för att vårt bidrag ska vara hållbart i alla dimensioner. För att arbeta för det bästa Umeå behöver vi föra dialog med våra kunder och medarbetare, stadens medborgare och politiker, olika företag och många andra intressenter.

Vårt dialogarbete och den analys vi gjort har resulterat i ett antal intressanta insikter kring Umeås utveckling. För att bygga vidare på det som redan är starkt undersökte vi vilka styrkor som staden Umeå har. Vi utforskade också var staden behöver utvecklas och hur vi på Balticgruppen kan bidra till det. Inom ramen för analysarbetet identifierade vi platsen Kunskapsstaden – det område som skapas när stadskärnan breder ut sig och kopplas samman med Umeå universitetsstad. Här ser vi väldigt fina förutsättningar för att Umeå ska kunna ta steg mot hållbar tillväxt. En kort summering av dessa förutsättningar:

KOPPLING

Vi ser en möjlighet att koppla samman centrum och Umeå universitetsstad. Just nu har vi två ”centrum” istället för en kärna som skulle kunna bära hela stadens styrkor.

KONCENTRATION

Det bästa Umeå är en trygg plats att leva och verka på. För att skapa den platsen behövs en stad som lever. Ett behov som utkristalliserar sig är ett levande centrum med bostäder och verksamheter, där människor finns och rör sig hela dygnet.

KUNSKAP

Tack vare Umeå universitet lyckades Umeå ta steget från industri till kunskapsföretagande. Det är en förändring som hållit i sig. I Umeå föds kunskapsföretag och den utvecklingen vill vi bygga vidare på.

KOMMUNIKATIONER

För att vi ska lyckas med utmaningen, ett Umeå med 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt, behöver vi tänka om kring stadens kommunikationer. Insikterna om koncentration och koppling visar ett Kunskapsstaden som innehåller många fler boende och arbetsplatser. Det kommer att ha stor påverkan på hur vi rör oss i staden. På kort sikt kräver det att vi tänker innovativt och på lång sikt förutsätter det en flexibilitet inför framtidens transportsätt, som vi ännu inte vet hur de ser ut.

För att fördjupa vår analys ytterligare har vi tittat på hur våra nyckelinsikter kopplar an till Agenda 2030 och de 17 globala målen, som innefattar den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Vi på Balticgruppen bidrar genom vår verksamhet i huvudsak till sex av målen:

Vision – Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Strategi – Mål 17: Partnerskap för genomförande
Koppling – Mål 13: Bekämpa miljöförändringar
Koncentration – Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Kunskapsföretag – Mål 8: Ekonomisk tillväxt
Kommunikationer – Mål 9: Hållbar infrastruktur

I Balticgruppens affärsplan adresserar vi tydligt att vi gör vårt största bidrag när vi förstår hur vår dagliga kundleverans kopplas samman med våra nyckelinsikter. Att vi erbjuder hög kvalitet är avgörande och vi arbetar aktivt för att våra värderingar – handlingskraft, engagemang och professionalitet – ska genomsyra företagets kultur och alla leveranser. Det innebär att alla våra projekt bottnar i våra insikter med vår vision som ledstjärna.

Hållbar tillväxt?

Ett ökat invånarantal gynnar både stadens kapacitet och dragningskraft. När fler vill leva och verka i Umeå ökar också vikten av en intressant och mångfacetterad arbetsmarknad, som grund för en trygg välfärd. Den hållbara stad vi ser i horisonten erbjuder många möjligheter och möter mänskliga behov med smarta lösningar för minimerad miljöbelastning och god livskvalitet. Människor är en viktig tillgång för att en region ska utvecklas, både ur ett kunskaps-, kulturellt- och socialt perspektiv. Att allt fler människor väljer att bo i städer är ett faktum världen över och urbaniseringen förväntas öka. Folk tenderar att flytta till den närmsta stora staden, vilket för många som bor i Norrland innebär Stockholm. Vi arbetar för att Umeå ska vara ett attraktivt alternativ. När vår stad växer gynnas dessutom mindre kommuner i närheten av Umeå. Den som bor inom pendlingsavstånd kan leva på landsbygden och samtidigt ta del av intressanta jobbtillfällen och övrigt utbud som staden har att erbjuda.

Vår vision ankrar i vårt omgivande samhälle och är betydligt större än Balticgruppens egen verksamhet. Vi har en stark övertygelse om att det är framtidens sätt att arbeta för hållbar tillväxt för både samhällen, företag och människor.

Läs gärna en fördjupning om vårt hållbarhetsarbete