Tillsammans bygger vi ett rörelserikt samhälle

BALTICGRUPPEN GRUNDADE CHANGE THE GAME I SYFTE ATT FRÄMJA MÄNNISKORS RÖRELSERIKEDOM. ATT VARA RÖRELSERIK ÄR AVGÖRANDE FÖR DEN ENSKILDE INDIVIDENS VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA. SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE PRIORITERAR VI DÄRFÖR ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÖRELSERIKEDOM NÄR VI BYGGER ETT HÅLLBART UMEÅ – ETT UMEÅ DÄR MÄNNISKORS FÅR FÖRUTSÄTTNINGAR till ett aktivt, hälsosamt liv och skapa sin bästa livsresa.

Som samhällsutvecklare i Umeå arbetar vi för en hållbar utveckling av staden och för att göra det behöver vi vara många som hjälps åt. Vi är övertygade om att vi behöver en enad målbild för Umeå och vi har därför valt att ha samma vision som Umeå kommun – ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare år 2050.

En del i hållbar tillväxt är ett samhälle där vi mår bra och därför behöver vi skapa förutsättningar för rörelserikedom när vi utvecklar staden. Vi behöver skapa attraktiva och tillgängliga miljöer som uppmuntrar människor till fysisk aktivitet och rörelse i vardagen. Genom förtätning blir resvägarna kortare och det ger människor möjlighet att gå eller cykla för att ta sig fram. Det bidrar både till rörelse och en känsla av trygghet i staden och det har en positiv påverkan på människans fysiska och mentala hälsa.

Med rörelserikedom i fokus ger vi Umeås invånare förutsättningar att leva ett hållbart och hälsosamt liv.

Change the game – rörelserikedom för alla

En av våra satsningar, som ligger oss varmt om hjärtat, är Change the game. Change the game startades av Balticgruppen 2014 som ett CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) i syfte att främja barn och ungas lika förutsättningar till rörelse.

Projektet har genom åren fått stor genomslagskraft och numera driver Change the game ett brett påverkansarbete och ordnar aktivitetsdagar, utbildningar och konferenser året om i såväl Umeå, Västerbotten, Sverige och i andra länder.

VI VILL MED CHANGE THE GAME BIDRA TILL EN MER AKTIV OCH MER VÄLMÅENDE GENERATION. JAG TROR OCH HOPPAS ATT VI TILLSAMMANS MED MEDSPELARNA KAN TA MÅNGA STEG MOT EN VERKLIGHET DÄR ALLA ÄR RÖRELSERIKA, FÖR ATT ÖKA DEN FYSISKA AKTIVITETEN OCH VÄLBEFINNANDET HOS ALLA MÄNNISKOR.

Jonas Olsson, ägare Balticgruppen

Alla har rätt till rörelserikedom

Barn och ungdomar får tack vare Change the games årliga aktivitetsdag i Umeå prova på nya rörelser och träningsformer, samtidigt som föräldrar och ledare får ta del av den senaste forskningen kring hur vi bäst skapar goda utvecklingsmiljöer genom flertalet föreläsningar och seminarier av ledande personer inom området.

Change the games aktivitetsdag på Nolia i Umeå.

Change the game idag

Intresset för Change the game och för rörelserikedom växer och det finns idag ett stort behovet av att integrera rörelserikedom som en naturlig del i människor vardag. Change the games viktiga arbete drivs därför vidare genom Stiftelsen för rörelserikedom.

Stiftelsen blir en plattform för Change the game att vidareutvecklas genom och verka för att rörelserikedom, physical literacy, ska bli en del i samhällsplaneringen för ett hållbart Umeå och Västerbotten. Genom stiftelsen får Change the game en egen organisation som möjliggör ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med flera olika samarbetspartners för ett rörelserikt och hållbart Umeå och Västerbotten, och Sverige.

Det årliga eventet pågår numera i flera dagar med både konferenser och aktivitetsdagar. Under året genomförs även allt fler projekt där ledare i olika typer av verksamheter utvecklar aktiviteter och miljöer med hjälp av rörelserikedom. Change the game är ett kunskapscentrum för rörelserikedom och vänder sig idag till alla – såväl barn som vuxna.

Kunskapsstaden – för ett hållbart Umeå och ökad rörelserikedom

Vi är stolta över Change the game och det gensvar vi fått för initiativet – i Umeå, Västerbotten och Sverige. För oss är hållbarhet och främjandet av rörelserikedom en väl integrerad och självklar del i vår affärsstrategi och något vi arbetar för dagligen.

Den hållbara staden vi ser i horisonten, där människor får förutsättningar att leva, verka och bo hållbart, förverkligas genom att fortsätta utveckla området i Umeå vi kallar för Kunskapsstaden – området som skapas när vi kopplar samman centrum och Universitetsstaden. Utvecklingen av Kunskapsstaden bygger på våra fyra nyckelinsikter: koppling, koncentration, kunskapsföretag samt kommunikationer och dessa insikter ligger till grund för våra beslut när vi utvecklar Umeå. Klicka här för att läsa mer om våra nyckelinsikter.

Genom att bygga blandstad, det vill säga en mix av bostäder, verksamheter och service, skapar vi goda förutsättningar för ett hållbart liv. Närheten till service, kommunikationer, mötesplatser, rekreation och fritid underlättar i vardagen och bidrar till välbefinnande för alla som bor, jobbar och vistas här när det finns funktioner som frigör mer tid till att leva. Korta avstånd mellan jobb och bostad gör att fler människor enkelt kan välja att cykla istället för att ta bilen.

Blandstad ger även platser förutsättningar att bli mer levande och trygg med människor som rör sig i området under fler av dygnets timmar. Vi nyttjar även den befintliga infrastrukturen bättre och behöver inte bygga nya vägar och parkeringsplatser i samma utsträckning.

Östra Station – Umeås hållbara stadsdel växer fram

Östra Station – Umeås nya och hållbara stadsdel för det enkla, smidiga och hållbara livet.

Vårt projekt Östra Station är ett konkret exempel på hur vi bidrar till hållbar tillväxt genom att ta vara på de möjligheter som finns i vår stad. Vår vision för området är en stadsdel för det smidiga och hållbara livet med fastigheter som inrymmer bostäder, funktioner och service. Området kopplar ihop Umeå centrum med Universitetsstaden och är en viktig pusselbit när Umeås stadskärna expanderar. Här vill vi även ta tillvara på det viktiga kommunikationsnav platsen redan idag utgör. För de som kommer att bo eller verka i området är närheten till strandpromenaden en god förutsättning för att motionera samt resa till, från och inom staden genom att cykla eller promenera.

Huset med sju takterrasser

Bostadsrätterna som vi planerar att bygga på Östra Station kommer att ha sju takterrasser. När vi utvecklar befintliga områden är det viktigt att ta till vara på det begränsade utrymmet och se vilka möjligheter kvarteret har. I detta fall kommer huset sju takterrasser vara en viktig nyckel till rörelserikedom, där varje terrass får ett eget tema: en terrass för odling eller en aktivitetsterrass – baserat på vad de som bor i föreningen vill ha. Detta är också ett sätt för oss, som fastighetsutvecklare, att skapa förutsättningar för människor att leva hälsosamt.  

I fastigheten kommer livsmedelsbutiken Coop att etablera sig. Tillgängligheten gör det enkelt för människor att handla lokalt.