Hamrinsberget

Bostäder, kontor och verksamheter inom Umeå universitetsstad

Hamrinsberget ligger inom Umeå universitetsstad, en plats som sjuder av kunskap, innovation och företagandet. Universitetsstaden är Norrlands största arbetsplatsområde där drygt 12 000 arbetar och över 40 000 människor vistas i området varje dag. Den koncentration av människor som finns i Umeå centrum, i Universitetsstaden och i flödet däremellan vill vi ta vara på och knyta samman dessa platser, via Hamrinsberget och Östra Station.

Som framsynta samhällsutvecklare vill vi med projekt Hamrinsberget stärka och bidra till Universitetsstadens utveckling. Genom att förtäta Hamrinsberget och tillföra en blandning av bostäder, kontor, verksamheter, mötesplatser och kongressanläggning till platsen bidrar vi med det.

Utvecklingen av Hamrinsberget kommer att bestå av flera etapper. Den första etappen omfattar bland annat bostäder och kontor.

Som samhällsutvecklare tror vi att den bästa utvecklingen av Umeå sker genom tät blandad stad med en mix av bostäder, kontor och verksamheter. Platsen blir mer levande när människor rör sig i området flera av dygnets alla timmar – och därmed ökar också tryggheten.

”När Umeå utvecklas genom tät och blandad stad skapas trygghet som följd av att människor bor, verkar och rör sig i området fler av dygnets timmar”

Området

I Umeå universitetsstad ligger Norrlands största arbetsplatsområde. Här finns Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, många kunskapsföretag och ett stort utbud av verksamheter i området. Det arbetar drygt 12 000 människor och över 40 000 vistas i området varje dag.

Att tillföra fler bostäder är gynnsamt för området då allt fler kan välja att bo närmare sin arbetsplats. Det bidrar till att Universitetsstaden blir mer levande och trygg när människor rör sig i området flera av dygnets timmar. Fler boende ger också underlag för restauranger, service och viss handel vilket är positivt för hela området.

En nod för hållbara kommunikationer

Läget i Universitetsstaden nära cykelbron Svingen, bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, resecentret vid Östra Station och centrala Umeå möjliggör hållbart resande för de som bor eller verkar här. Närheten till verksamheter och service skapar förutsättningar att agera hållbart.

Att länka samman centrum med Universitetsstaden, via Hamrinsberget och Östra Station är viktiga delar i vår strategi. Illustration: White samt Wingårdhs.

Hamrinsberget

Etapp 1 – bostäder och kontor

Utvecklingen av Hamrinsberget består av flera etapper. Den första etappen omfattar bland annat bostäder samt moderna kontorslokaler och plats för verksamheter i Kunskapens Hus.

Fakta

Utvecklingsperiod bostäder
2021-pågår
Antal hyresbostäder
167 stycken
Arkitektkontor bostäder
LINK Arkitektur
Adress bostadshusen
Lasarettsbacken 5A-C
Utvecklingsperiod lokaler
2021-pågår
Kontorsyta
8 200 kvm lokalyta
Arkitektkontor lokaler
Sweco
Adress Kunskapens Hus
Lasarettsbacken 7
Den första etappen av Hamrinsberget har påbörjats och beräknas stå klar 2024. Illustration: White samt Wingårdhs.

Just nu – omledning av gång- och cykelvägen

Från och med den 17 oktober 2022 stängs en del av gång- och cykelvägen vid Svingen och Lasarettsbacken. Se bilden nedan för mer information eller läs mer om omledningen på Umeå kommuns hemsida.

Bild: Umeå kommun. Trafikanter hänvisas till en tillfällig väg vid Svingen, som är markerad i grönt.

Om bostadshusen

Vid cykelbron Svingen kommer den befintliga kontorsbyggnaden att byggas om till bostäder samt uppförande av två nya punkthus. De tre huskropparna knyts samman med en gemensam terrass och det blir även en huvudentré som placeras mot Lasarettsvägen.

Att bevara kontorsbyggnadens stomme har varit ett viktigt vägval ur ett hållbarhetsperspektiv och dessutom kommer det att bidra till att flera av lägenheterna i denna höga byggnad får en fantastisk utsikt över Umeå. Denna byggnad, som uppfördes år 1958, har tidigare inrymt lokaler för sjuksköterskeskolan och förutom undervisningslokaler fanns även ett elevhem med plats för 200 elever.

Byggnaderna projekteras och produceras även för att möta kraven för Miljöbyggnad Silver samt uppnå energiklass guld. Det innebär att husen utförs med högre kvalitéer än de byggregler som styr all byggnation, med omtanke om en förbättrad inomhusmiljö, samt lägre energiförbrukning.

3 bostadshus – 167 lägenheter

I de tre bostadshusen kommer totalt 167 bostäder inrymmas med ett varierat spann av storlekar, från ettor till treor.

Bildgalleri bostadshusen

Om Kunskapens Hus

Granne med Umeå universitet, på Lasarettsbacken 7, ligger Kunskapens Hus. Här pågår en ombyggnation av det befintliga kontorshuset för att skapa plats för flera kunskapsföretag och andra verksamheter i moderna lokaler.

Kunskapens Hus ligger inom Universitetsstaden i direkt anslutning till Norrlands största arbetsplatsområde – där fler än 12 000 arbetar och över 40 000 människor vistas varje dag. Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är några av de verksamheter som idag finns i området.

Mer om lokalerna

De vakanta ytorna kan inrymma en eller flera hyresgäster och lokalernas storlek och utformning kan anpassas efter kommande hyresgästers behov och husets förutsättningar. Att som hyresgäst få möjligheten att skräddarsy sina lokaler efter verksamhetens behov anses av många vara är en enorm fördel.

Idag är det redan klart att Umeå universitets verksamhetsområde ITS, IT-stöd och systemutveckling, med cirka 300 medarbetare kommer att flytta in och de upptar cirka 50 procent av husets lokaler.

Bildgalleri Kunskapens Hus

Kunskapens Hus kommer inrymma moderna kontorslokaler. Illustrationsbilder: Sweco.

Vill du veta mer om lokalerna?

Kontakta oss på uthyrning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Fastighetsbolaget Gazette står bakom projektets första etapp

Bakom projektet Hamrinsberget etapp 1 står fastighetsbolaget Gazette AB. Gazette ägs till 50 procent av Balticgruppen AB och till 50 procent av VK Media AB. Bolaget förvaltas av Balticgruppen.

Kommande etapper

Som samhällsutvecklare är vår insikt att den bästa utvecklingen av Umeå sker genom att bygga tät blandad stad med en mix av bostäder, kontor och verksamheter. Detta är även vår inriktning för den fortsatta utvecklingen av Hamrinsberget.

Till Hamrinsberget vill vi tillföra bostäder, kontor, verksamheter och en kongressanläggning. När människor rör sig i området flera av dygnets timmar blir platsen mer levande – och därmed ökar också tryggheten. Illustration: White och Wingårdhs.

Hållbara kommunikationer till, från och inom staden finns redan här. Från Hamrinsberget är det korta avstånd till Umeås samlade utbud. Det underlättar för alla som bor, arbetar, studerar eller kommer resande till vår stad. Vi ser också att området vid Hamrinsberget har en lysande potential som mötesnod.

Kongressanläggning

Vår projektidé innehåller även en kongressanläggning. Den har stor potential att bli ett nytt landmärke för Kunskapsstaden, området som sträcker sig från Umeå centrum till Universitetsstaden. Som en knutpunkt för samverkan, möten och kunskapsdriven utveckling skulle den få sin plats vid den västra porten till Universitetsstaden med utblickar över Umeås centrala delar. Läget i skärningspunkten vid Umeå Östra resecentrum och bussterminalen knyter hållbart samman centrala Umeå och Universitetsstaden med vår omvärld.

Kongressanläggningen skulle med sitt läge ge optimala förutsättningar för regionala, nationella och internationella kongresser och evenemang. Umeås starka position som mötesdestination skulle ytterligare stärkas. Umeå universitet och Region Västerbotten har samsyn med oss om kongressanläggningens betydelse och potential.

Utsiktsplatsen på berget

Utsiktsplatsen högst uppe på Hamrinsberget kommer att göras mer tillgänglig och bli lättare att besöka för allmänheten.

Viktigt att veta!
Exakt vad kommande etapper för Hamrinsberget kan komma att innefatta är i dagsläget inte klart.