Change the game växlar upp – får egen organisation genom ny stiftelse

Nu har Stiftelsen för rörelserikedom grundats i syfte att vara en plattform för CSR-projektet Change the game att utvecklas genom och verka för att rörelserikedom, physical literacy, ska bli en del i samhällsplaneringen för ett hållbart Umeå och Västerbotten.

Det finns idag ett växande behov av att integrera rörelse som en naturlig del i människors vardag då många lever ett alltmer stillasittande liv. Det behövs skapas goda förutsättningar för människor att leva ett aktivt, hälsosamt liv och uppnå sin fulla potential. Denna kärnfråga har Change the game under flera år drivit och med det ökade intresset som bedrivs inom projektet behövs en organisation för att fortsätta utveckla rörelserikedom i samhället. Därför har Stiftelsen för rörelserikedom grundats.

Stiftelsen blir en plattform för Change the game att vidareutvecklas genom och verka för att rörelserikedom, physical literacy, ska bli en del i samhällsplaneringen för ett hållbart Umeå och Västerbotten. Genom stiftelsen får Change the game en egen organisation som möjliggör ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med flera olika samarbetspartners för ett rörelserikt och hållbart Umeå och Västerbotten, och Sverige.

Bakom stiftelsen står Jonas Olsson, ägare Balticgruppen. Så här beskriver han projektets betydelse och stiftelsens viktiga roll framöver så här:

– Jag är otroligt stolt över det Change the game har åstadkommit under dessa sju år. Vi har haft förmånen att samarbeta med företag, organisationer, föreningar och nätverk som brinner för detta lika mycket som vi. Tillsammans har vi nått cirka 25 000 barn, utbildat över 5 000 ledare och pedagoger samt spridit kunskap till beslutsfattare. Vi behöver säkerställa att detta viktiga arbete fortskrider och efterlevs idag, imorgon och framöver – och det möjliggörs genom Stiftelsen för rörelserikedom.

Rörelserikedom är en nyckel för ett hållbart samhälle

Att utveckla rörelserikedom handlar om att utveckla vilja och ansvar för att vara fysiskt aktiv, vilket bidrar till den enskilde individens välbefinnande och hälsa, och det är också grunden för ett välmående och hållbart samhälle.

För oss på Balticgruppen, grundare av CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) är rörelserikedom en integrerad del i affärsstrategin. Det handlar framför allt om att koppla ihop rörelserikedom och samhällsbyggande i ett tidigt skede för att skapa attraktiva och tillgängliga miljöer som uppmuntrar människor till fysisk aktivitet i vardagen. Ett konkret exempel är den nästa stora satsning på Östra Station, intill tågstationen Umeå Östra. Här planerar vi för en ny och hållbar stadsdel som ska inrymma en mix av bostäder, kontor, mötesplatser, gym, livsmedelsbutik, restauranger och verksamheter.

– För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 behöver vi förtäta området mellan centrum och Universitetsstaden. Hållbar tillväxt bör ske där den befintliga infrastrukturen och aktivitetsytorna kan komma fler till del. Genom förtätning blir resvägarna kortare och staden tryggare genom att staden lever fler timmar på dygnet och det möjliggör att människor kan tryggt promenera eller cykla för att ta sig fram – och därmed ökas rörelserikedomen och välbefinnandet, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Rörelserikedom har även blivit en alltmer prioriterad fråga inom fler sektorer inom samhället och det märkts tydligt i Umeå där nätverket Rådet för rörelserikedom har startats, där bland andra Umeå kommun, Idrottshögskolan vid Umeå universitet, Region Västerbotten och RFSISU Västerbotten ingår, och som genom idé- och erfarenhetsutbyte utvecklar och samordnar olika aktörers aktiviteter för att alla medborgare ska få möjlighet att utveckla rörelserikedom. Rådet för rörelserikedom blir ett av flera viktiga nätverk för Change the game att samarbeta med.

Två personer anställs

Tom Englén, som varit verksam inom Change the game sedan starten år 2014, blir verksamhetsledare och Grim Jernudd har rekryterats för att arbeta med handledning och utbildningar.

– Med en egen organisation kan vi ta arbetet ytterligare en nivå och med ny och mer kraft
fortsätta bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi kommer tillsammans med våra nätverk
sprida kunskap om rörelserikedom och göra insatser för Umeå och Västerbotten – för att
människor ska få ett aktivt, hälsosamt liv och uppnå sin fulla potential, säger Tom Englén.

Klicka här för att läsa mer om Change the game

Mer om rörelserikedom

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket ”physical literacy” och innebär en förändrad syn på hur vi kan få aktiva och hälsosamma liv. Det handlar om att utveckla ledares förmåga att skapa positiva upplevelser som utvecklar förmågor (fysisk, social, kreativ och psykologisk), självförtroende, motivation och deltagande.