Fler bostäder till centrum genom projekten Älvsikt och Götgatsplatsen

Fastigheterna Brage 8, tomtremsan vid Scandic Plaza, samt parkeringsfastigheten Skruven 1 och 2, på Götgatan, är två av våra planerade projekt som gynnar Umeå centrum med fler attraktiva bostäder. Båda projekten har nu kommit långt i detaljplaneprocessen, som leds av Umeå kommun, och de har precis varit ute på samråd.

Umeå fortsätter växa och har haft en positiv befolkningstillväxt de senaste 50 åren. I oktober 2020 nådde staden en milstolpe och passerade 130 000 invånare.

Umeås attraktionskraft är stark och det vill vi som samhällsutvecklare i Umeå fortsätta bygga vidare på. Den vision vi har för staden, och som vi delar med Umeå Kommun, är ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050.

Ett sätt att nå den visionen, tror vi, är att utveckla området vi kallar Kunskapsstaden.

Det här är Kunskapsstaden

Bildtext: Kunskapsstaden är det grönmarkerade området i Umeå, som sträcker sig från centrum till Universitetsstaden.

Genom förtätning av Kunskapsstaden binds centrum och Universitetsstaden ihop till en plats och det tror vi sker bäst genom att bygga tät och blandad stad och tillföra byggnader som innehåller en mix av bostäder, kontor, verksamheter, service och lösningar inom hållbara kommunikationer.

Vårt största fokus ligger i Kunskapsstaden och idag är vi aktiva med flera investeringar här, exempelvis projekt Östra Station och projekt Hamrinsberget. 

Fler bostäder bidrar till mer liv och rörelse

Vi driver även ett flertal detaljplaner i centrum för att skapa ett attraktivt och levande centrum. Två av dessa detaljplaner är Älvsikt och Götgatsplatsen.

Dessa projekt, som till största delen omfattar bostäder, bidrar till att fler människor kan bo i stadskärnan. När fler människor rör sig i centrum under dygnets alla timmar ökar tryggheten och ger även förutsättningar för handel, restauranger och service i stadskärnan.

Det här är projekt Älvsikt

Vid kajen i Umeå centrum, mellan Scandic Plaza och kvarteret som bland annat inrymmer Clarion Hotel, ligger fastigheten Brage 8.

2016 tog byggnadsnämnden och politikerna i Umeå ett inriktningsbeslut i form av ett planbesked om att bebygga platsen med bland annat bostäder.

Vår ambition är att bygga ett bostadshus som vänder sig ut mot den fantastiska Umeälven, därav namnet Älvsikt. Planen är även att göra plats för verksamheter i entréplan.

Projektet har stor betydelse för centrum och ger möjlighet att tillskapa 50–70 bostäder. Två breda stråk ska löpa längs husets långsidor och möjliggöra fortsatt åtkomst till kajen och älven för allmänheten.

Projekts utmaningar

Älvsikt är ett utmanande projekt med tanke på tomtens storlek, intilliggande byggnader och betydelsen av att passa in i den befintliga miljön. Vi kommer ta stor hänsyn till byggnadsminnena Hamnmagasinet och Tullkammaren samt verka för att ytterligare lyfta Storgatan som en viktig gata i staden.

Visionsbilder Älvsikt

Bildtext: Ett bostadshus planeras bredvid Scandic Plaza. Två breda stråk ska löpa längs husets långsidor och möjliggör fortsatt åtkomst till kajen. Visionsbilder: SandellSandberg.

Det här är projekt Götgatsplatsen

Parkeringsfastigheten Skruven 1 och 2 angränsar bland annat till Sagagallerian och på platsen finns idag en parkering. Fastigheten ligger på Götgatan och vi kallar därför projektet för Götgatsplatsen.

Vår ambition med utvecklingen av denna fastighet är att tillföra cirka 40–50 bostäder. Även kontor och verksamheter, som exempelvis restaurangverksamhet ska ta plats här. Parkeringar planeras i källaren. Terrasser uppförs på hustaken för de boende, vilket möjliggör grönytor i ett lugnt läge, skyddat från gatumiljön.  

Volymstudie för Götgatsplatsen

Bildtext: Bilderna visar enbart byggnadsvolymen med olika höjder för Götgatsplatsen. Det är inte ett gestaltat förslag. Visionsbilder tas fram i ett senare skede. Bilder: Sweco Architects.

Detta händer nu

Att planera för byggnationer och att bygga tar tid. Båda projekten är i ett väldigt tidigt skede där detaljplanerna är långt ifrån klara. Samrådsskedena för Älvsikt och Götgatsplatsen har avslutats och nu väntar nästa steg i detaljplaneprocessen, vilket är granskningsprocess.

Läs mer på Umeå kommuns hemsida här: https://kartor.umea.se/detaljplaner