Götgatsplatsen

Fler bostäder, kontor och verksamheter till centrum

Fakta

Fastighetsbeteckning
Skruven 1 och 2
Antal bostäder
Cirka 40-50
Arkitektkontor:
Sweco Architects

Parkeringsfastigheten Skruven 1 och 2 angränsar bland annat till Sagagallerian och på platsen finns idag en parkering. Fastigheten ligger på Götgatan och vi kallar därför projektet för Götgatsplatsen.

Bildtext: Fastigheten Skruven 1 och 2 ligger granne med Sagagallerian. Här finns idag en parkering. Bild från Lantmäteriet.

ett centrumkvarter som bidrar till en levande, trygg och attrakiv stad – med boende, verksamheter, mötesplatser oc lokaler för kunskapsföretag.

Vår ambition med utvecklingen av denna fastighet är att tillföra cirka 40–50 bostäder. Även kontor och verksamheter, som exempelvis restaurangverksamhet ska ta plats här.

Terrasser uppförs på hustaken för de boende, vilket möjliggör grönytor i ett lugnt läge, skyddat från gatumiljön. Parkeringar planeras i källaren.  

Volymstudie

Bilderna visar enbart byggnadsvolymen med olika höjder för Götgatsplatsen. Det är inte ett gestaltat förslag. Visionsbilder tas fram i ett senare skede. Illustrationer: Sweco Architects.

Detta händer nu

Att bygga tar tid och detaljplanen för Götgatsplatsen befinner sig i ett väldigt tidigt skede. Den exakta utformningen av bygganden är inte klar.

Ärendet hanteras av Umeå kommun enligt deras detaljplaneprocess. Klicka här för att läsa mer på Umeå kommuns hemsida