Planbesked Kuratorn 6

För att nå visionen – ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050 behöver vi utveckla Umeå. Idag sker Umeås tillväxt främst genom förtätning och komplettering. Som fastighetsutvecklare vill vi vara med och bidra till det.

Fakta

Fastighet
Kuratorn 6
Fastighetsadress
Gösta Skoglunds väg
Status
Beviljat planbesked

Byggnadsnämnden har beviljat ansökan om planbesked för fastigheten Kuratorn 6. För oss är detta ytterligare ett steg i att bidra till Universitetsstadens utveckling. Processen är i ett tidigt skede men som fastighetsägare vill vi redan nu ge information om detta.

Förtätning är en viktig nyckel i Umeås hållbara tillväxt. Som fastighetsutvecklare är vår inriktning att bygga blandstad, det vill säga en mix av bostäder, verksamheter och service. På Kuratorn 6 ser vi potential i att utveckla och komplettera Universitetsstaden med framförallt bostäder. Vi har därför ansökt om planläggning för bostäder och verksamheter. Vår egen bedömning är att det finns potential för cirka 600 lägenheter. Vad som kommer att kunna byggas på tomten ska nu klargöras i kommunens detaljplaneprocess.

Översiktsbild som visar området planansökan gäller.

Vad händer nu?

När ett planbesked har beviljats kommer Umeå kommun att ta fram en ny detaljplan för området. Det är ett väldigt omfattande arbete och av vår erfarenhet kan det ta ett antal år. Umeå kommuns tidplan säger att planarbetet ska påbörjas under kvartal 4 2022 och beräknas vara klart kvartal 1 2024. Därför är det inte möjligt för oss att i detta tidiga skede ge dig mer information om vad projektet i detalj kommer att innebära eftersom hela planprocessen ligger framför oss.

Arkeologisk undersökning sommaren 2021

Det kommer att genomföras en arkeologisk undersökning på vår tomt Kuratorn 6 under sommaren 2021. Undersökningen görs med anledning av det pågående detaljplaneärendet.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett förhandsbesked där kommunen tar ställning om åtgärden som ansökan avser är lämplig eller inte lämplig att genomföra utifrån kommunens översiktsplan, behov och det allmänna intresset. När en fastighetsägare vill bygga för nya verksamheter eller bostäder behöver vanligtvis en detaljplan upprättas. Den processen inleds med en ansökan om planbesked. Kommunen tar beslut om att bevilja planbeskedet eller inte.

Så här ser detaljplaneprocessen ut

Kontakta oss om du har frågor

Du kan även kontakta Umeå kommun, som handlägger alla ansökningar om planbesked. Klicka här för kontaktuppgifter och öppettider (du skickas till Umeå kommuns hemsida)