Bostäderna på Hamrinsberget får grönt ljus – 167 hyresrätter ska uppföras

Nu har den beviljade bygglovsändringen för bostäderna på Hamrinsberget vunnit laga kraft. Totalt kommer 167 bostäder tillföras till platsen, vilket är tio fler än initialt. Det är fastighetsbolaget Gazette, som ägs av Balticgruppen och VK Media, som står bakom projektet.

På Lasarettsbacken 5, vid cykelbron Svingen, pågår utvecklingen av den första etappen av Hamrinsberget. Här ska den befintliga kontorsbyggnaden omvandlas till bostäder och två nya bostadshus ska uppföras. Byggnationerna har pågått invändigt i den befintliga kontorsbyggnaden under 2022.

I och med rådande marknadsläge har ett antal förändringar gjorts under projektets gång. Nu har denna bygglovsändring beviljats och vunnit laga kraft.

– Vi har ett osäkert marknadsläge just nu och det påverkar många företag och privatpersoner. Som samhällsutvecklare påverkas vi framför allt av högre räntor och höga materialpriser. Därför har vi tillsammans med våra entreprenörer arbetat intensivt för att få ned kostnaderna i projekten. Nu kör vi på för fullt i detta projekt, och även i det närliggande projekt Östra Station. De är viktiga för Umeås fortsatt positiva utveckling, förklarar David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.  

– Att göra förändringar under ett pågående projekt har varit möjligt då vi jobbat i samverkansform med OF Bygg, Umia och Umeå Entreprenad. Vi har bland annat lyckats tillskapa ytterligare tio lägenheter och placeringen för bostäderna har förbättrats, berättar Maria Lindberg, projektledare Balticgruppen.

Dessa ändringar har gjorts

Utöver fler bostäder kommer de tre huskropparna knytas samman med en gemensam terrass. Det blir även en huvudentré som placeras mot Lasarettsvägen, istället för en entré per hus.  Den nya placeringen av entrén bidrar till att bilburna besökare inte behöver korsa det intilliggande och trafikerade cykelstråket för att nå bostadshusen.

Totalt ska de tre bostadshus inrymma 167 hyresrätter. Husen knyts samman med en gemensam terrass och blir en mötesplats för de boende på Lasarettsbacken 5. Illustration: Link Arkitektur.  

– Det känns riktigt bra att vi har landat i en bättre helhetslösning för projektet. Bostäderna på Hamrinsberget ligger i direkt anslutning till Norrlands största arbetsplatsområde, där drygt 12 500 arbetar och över 40 000 människor vistas i området varje dag. Dessa hyresrätter blir ett betydelsefullt tillskott till Universitetsstaden, berättar David Carlsson.

Från kontorshus till bostadshus

Att behålla kontorshusets stomme har varit ett viktigt beslut för att bidra till hållbart byggande. Det är en del i Balticgruppens strategi för att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050.

– Varje hus har olika förutsättningar och det gäller därför att välja rätt material på rätt plats. Här kunde vi behålla kontorshusets stomme, vilket minskar vårt klimatavtryck, säger David Carlsson.

Det finns även andra fördelar med att husets stomme bevaras.

Så här förklarar Maria Lindberg:

– Tack vare att vi återbrukar den befintliga stommen kan en del av husets originalkaraktär bevaras. Exempelvis lyfts den ursprungliga karaktären fram i det restaurerade huvudtrapphuset där ursprungsdetaljer såsom smidesräcken och mosaik återfår sin forna glans. Vår förhoppning är att denna restaurerade foajé, som även leder ut till den gemensamma och privata terrassen, ska ge husets boende en ökad social funktion.

Det befintliga kontorshuset på Lasarettsbacken 5 i Umeå konverteras till bostäder och ytterligare två punkthus uppförs. Byggnationerna påbörjandes hösten 2022. Illustration: Link Arkitektur.

Byggnaderna projekteras och produceras även för att möta kraven för Miljöbyggnad Silver samt uppnå energiklass guld. Det innebär att husen utförs med högre kvalitéer än de byggregler som styr all byggnation, med omtanke om en förbättrad inomhusmiljö, samt lägre energiförbrukning.

Planerad inflyttning 2024

Punkthusen växer med ett nytt bjälklag varannan vecka och förändrar områdets siluett.  Stommarna beräknas vara uppe till sommaren 2023.

Inflyttning för de första lägenheterna beräknas starta under 2024. Den första etappen av Hamrinsberget omfattar även moderniseringen av kontorslokalerna Kunskapens Hus.

För de fortsatta byggnationerna har OF Bygg anlitats som samverkansentreprenör. Bakom projektet står fastighetsbolaget Gazette, som ägs av Balticgruppen och VK Media.

Klicka här för att läsa mer om projekt Hamrinsberget